Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Hendrikx 2-wielers”: Hendrikx 2-wielers V.O.F.

“Opdrachtgever”: De afnemer van zaken en/of diensten van Hendrikx 2-wielers.

“Overeenkomst”: Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst, die tussen Hendrikx 2-wielers en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvullingdienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.

“Order”: Elke opdracht van de Opdrachtgever.

“Producten”: Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten.

“Consument”: De natuurlijk persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik / privé gebruik zaken en/of diensten van Hendrikx 2-wielers afneemt.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Hendrikx 2-wielers, alsmede op de tussen Hendrikx 2-wielers en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hendrikx 2-wielers en op elke totstandgekomen overeenkomst (op afstand) tussen Hendrikx 2-wielers en de Opdrachtgever. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn indien de Opdrachtgever de (online) Order bevestigd/verstuurd.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd wordt / worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hendrikx 2-wielers en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk

het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Hendrikx 2-wielers, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Hendrikx 2-wielers het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een aanbieding van Hendrikx 2-wielers bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.3 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand tussen Hendrikx 2-wielers en de Opdrachtgever:

Indien Hendrikx 2-wielers een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of indien Hendrikx 2-wielers zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de Order.

In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of offerte van Hendrikx 2-wielers, wanneer Hendrikx 2-wielers de opdracht binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

 

3. Prijzen / tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.

3.2 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten.

3.3 Hendrikx 2-wielers behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.

3.4 Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan Hendrikx 2-wielers dient plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop aan de Opdrachtgever contant te geschieden, of door overmaking op de bankrekening van Hendrikx 2-wielers te zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling via iDeal, credit card, onder rembours of op factuur in bepaalde gevallen plaatsvinden.

3.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Hendrikx 2-wielers het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Hendrikx 2-wielers toekomende rechten ter zake.

3.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door Hendrikx 2-wielers worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

3.7 Verrekening is niet toegestaan, tenzij Hendrikx 2-wielers de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.

3.8 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langst openstaande vordering van Hendrikx 2-wielers tegen de Opdrachtgever en van alle verschuldigde rente en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.

 

4. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

4.1 Een eventueel door Hendrikx 2-wielers vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Hendrikx 2-wielers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Hendrikx 2-wielers.

4.2 De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever Hendrikx 2-wielers zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.

4.3 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Hendrikx 2-wielers en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering van die zaken aan de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, verzending en verpakking, e.d. bepaald door Hendrikx 2-wielers, zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.

4.5 Hendrikx 2-wielers zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald.

4.6 Alle door Hendrikx 2-wielers geleverde zaken blijven eigendom van Hendrikx 2-wielers of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

 

5. Zichttermijn voor consumenten

5.1 De Wet Koop op Afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 14 werkdagen (de zichttermijn), door een Consument kan worden herroepen. Hendrikx 2-wielers biedt een zichttermijn van 14 kalenderdagen. Zakelijke opdrachtgevers zijn uitgesloten van de Wet Koop op Afstand.

5.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 14 werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de opdrachtgever de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen. Bij Hendrikx 2-wielers verstrijkt de zichttermijn na 14 kalenderdagen.

5.3 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Hendrikx 2-wielers zal binnen de termijn van 30 dagen na ontbinding de consument de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de opdrachtgever trachten een gelijkwaardig product te leveren.

5.4 Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd en in zoveel mogelijk originele verpakking te worden geretourneerd. Verder mag het product niet meer gebruikt worden dan noodzakelijk is om de beoordeling van het product te doen. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.

5.5 Hendrikx 2-wielers aanvaardt retour gezonden zaken wanneer deze zaken aan het door Hendrikx 2-wielers opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de Consument. Hendrikx 2-wielers neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

5.6 Wanneer aan het geleverde zaak een contract is gekoppeld van een Provider, dan heeft het in onderhavig artikel 5 bepaalde geen betrekking op dit contract. De Consument dient zich bij eventuele klachten over deze dienst zich te wenden tot deze opdrachtnemer.

 

6. Verzuim

6.1 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met Hendrikx 2-wielers, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.2 In het geval van een van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is Hendrikx 2-wielers gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan Hendrikx 2-wielers toekomende rechten ter zake, zonder dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

6.3 Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door Hendrikx 2-wielers niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Hendrikx 2-wielers gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door Hendrikx 2-wielers in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Hendrikx 2-wielers om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Hendrikx 2-wielers voortduurt, door de Opdrachtgever van Hendrikx 2-wielers geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl Hendrikx 2-wielers gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Hendrikx 2-wielers aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Hendrikx 2-wielers.

7.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Hendrikx 2-wielers of van leidinggevende ondergeschikten van Hendrikx 2-wielers. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan Hendrikx 2-wielers op geen enkele wijze binden.

7.3 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Hendrikx 2-wielers geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Hendrikx 2-wielers in geval van Overmacht.

 

8. Overmacht

8.1 Indien Hendrikx 2-wielers door een niet toerekenbare tekortkoming (“Overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmachttoestand.

8.2 In het geval van een Overmachttoestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

8.3 Indien de Overmachttoestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als Hendrikx 2-wielers het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de Overmachttoestand dit rechtvaardigt. In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmachttoestand langer dan dertig dagen duurt.

8.4 Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Hendrikx 2-wielers niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van Hendrikx 2-wielers, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Hendrikx 2-wielers komt. Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat Hendrikx 2-wielers door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder Overmacht wordt verder onder meer begrepen:

Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;

Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Hendrikx 2-wielers;

Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Hendrikx 2-wielers toe, of van Hendrikx 2-wielers naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

8.5 In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.

8.6 Hendrikx 2-wielers zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Hendrikx 2-wielers jegens de opdrachtgever zou zijn.

 

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door Hendrikx 2-wielers geleverde zaak, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Hendrikx 2-wielers schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk twee werkdagen na aflevering, per e-mail (webshop@Hendrikx 2-wielers), dan wel schriftelijk (Hendrikx 2-wielers, Heerweg 10, 6082 AC Buggenum) te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Hendrikx 2-wielers geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen.

9.2 Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Hendrikx 2-wielers de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Hendrikx 2-wielers geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd.

 

10. Garantie

10.1 Hendrikx 2-wielers garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

10.2 Op elk van de Hendrikx 2-wielers geleverde zaken geldt de fabrieksgarantietermijn en de voorwaarden die de fabriek stelt aan de uitoefening van de garantie.

10.3 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepaling indien:

de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Hendrikx 2-wielers zijn verricht;

de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;

de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;

de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd;

de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.

10.4 Hendrikx 2-wielers draagt op verzoek zorg voor de reparatie van een door Hendrikx 2-wielers geleverd defect toestel. De Opdrachtgever dient daartoe het artikel naar Hendrikx 2-wielers te zenden met daarbij gevoegd een kopie van de aankoopfactuur, een volledig ingevuld reparatieformulier (beschikbaar op http://www.Hendrikx 2-wielers/) en een duidelijke omschrijving van de klacht c.q. het defect. De kosten voor het transport van het toestel naar Hendrikx 2-wielers komen voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor het transport van het gerepareerde toestel komen voor rekening van Hendrikx 2-wielers.

10.5 Hendrikx 2-wielers biedt het te repareren artikel aan bij een door de fabrikant aangewezen reparateur/servicedienst. Hendrikx 2-wielers is geen partij bij de beoordeling en afhandeling van de reparatie en kan tevens geen invloed uitoefenen op de duur van de reparatie.

10.6 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door Hendrikx 2-wielers geleverd artikel bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt van een DOA: Dead On Arrival). DOA’s worden gerepareerd en niet omgeruild. Voor de reparatie van DOA’s gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere reparaties.

10.7 Hendrikx 2-wielers is gerechtigd ter reparatie aangeboden producten in bewaring te houden totdat de Opdrachtgever de eventueel uit de reparatie voortvloeiende kosten welke niet onder de garantie vallen heeft voldaan aan Hendrikx 2-wielers. Hendrikx 2-wielers behoudt zich het recht voor na 3 maanden de vordering via de verkoop van het product te incasseren.

10.8 Een defect artikel is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

 

11. Privacy

Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de Privacy statement van Hendrikx 2-wielers (welke hier http://www.Hendrikx 2-wielers/shop/privacy-statement (mede) toegankelijk is) en in te stemmen

met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

 

12. Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Hendrikx 2-wielers en de Opdrachtgever ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht. Hendrikx 2-wielers behoudt evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties.

12.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 15 maart 2010.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking